[Vocabulary] Let’s Calculate! Substraction

1 1 = 0      umwe kumbusha umwe momumwe ne cijengu

2 1 = 1      ibidi kumbusha umwe momumwe ne umwe

3 1 = 2      isatu kumbusha umwe momumwe ne ibidi

3 2 = 1      isatu kumbusha ibidi momumwe ne umwe

4 2 = 2      inayi kumbusha ibidi momumwe ne ibidi

4 1 = 3      inayi kumbusha umwe momumwe ne isatu

5 1 = 4      itanu kumbusha umwe momumwe ne inayi

5 2 = 3      itanu kumbusha ibidi momumwe ne isatu

numbers2

6 3 = 3      isambombo kumbusha isatu momumwe ne isatu

6 4 = 2     isambombo kumbusha inayi momumwe ne ibidi

7 1 = 6      mwandamuteketa kumbusha umwe momumue ne isambombo

7 5 = 2      mwandamuteketa kumbusha itanu momumue ne ibidi

8 1 = 7      mwandamukulu kumusha umwe momumue ne mwandamuteketa

8 3 = 5      mwandamukulu kumbusha isatu momumue ne itanu

9 1 = 8      citemba kumbusha umwe momumue ne mwandamukulu

9 6 = 3      citemba kumbusha isambombo momumue ne isatu

10 1 = 9    dikumi kumbusha umwe momumue ne citemba

10 4 = 6   dikumi kumbusha inayi momumue ne isambombo

10 10 = 0 dikumi kumbusha dikumi momumue ne cijengu