[Luba Wisdom] Proverb/Dicton 12

landscape near Mukamba Lake, Kasayi
landscape near Mukamba Lake, Kasayi

Kabwà kàà lubilu kàshììle nnyama panshì

A trop s’empresser, on rate le but.

If you want to go too fast, you may miss the target