Nice rap piece in Ciluba featuring mutwashi and krump.

Title: Rappa Mwela Manyi
Artist: Ced Koncept
Year: 2010

rappamwelamanyi_cedkoncept

Akaaa kikudi wanyi, walu ku ba shebaya anyi ntshini
Spilulu wêwa

Mbikila nkumba ka kuyi muntu wa kwela mpata naanyi
Ndi dwa ni rappa wanyi rappa mwela mwela manyi
Mêma ditumba nansha diela mu ditumba
Ni udi umvwa nansha mema mu nkumba’s
Bikila ntumba aya kasumba mala
Bwa tu kwatshika
Tooo ni mujinda’s
Pa twa bika ceinture tu tuswika
Muhanu anu mu cyadi ela musambu tu banga cadence
Nanganga kwetu ku Kananga, Mbuji-Mayi, ngandanjika
Ni mwina mu katanga’s

Rappa wanyi rappa, rappa mwela manyi x3
Rappa wanyi rappa mwela manyi

Mbikila mfumu mu rap mulongu umwa kunnyima kwanyi
Ngambila mba tuta mushindu kaayi ?
Ewa rappa ki mudimu wanyi
Wanyi mining moma’s enza attention
Kabuluka kafwa kambila
We muswa bulaku’s ngambila’s
Abi too umwa rappa marteau
Ni danse wenda banda pa moto
Umbota maja ressort mu cimonu
Ambula mwana la musique de chez nous

Rappa wanyi rappa, rappa mwela manyi x3
Rappa wanyi rappa mwela manyi

… banda pa moto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s