I just love this Gospel. Very smooth. I created the video with lyrics. I might do other videos in the future… stay tuned! 🙂

(Spoken)
Maweeja wêwa dîba katangidi cishika
Lwaku tàngila dyà mwasa nsêsa
Twêtu bantu bèèbà
Tukulomba bwà ujikijike makenga èètù

Verse 1 (x2)
Bwalu leelù cimpanda cyètù cyà kweyemana
Mukalenga udi sangisha neetù pàmwà
Mbòmbò nè mbòmbò yà bantu mitula mimana
Mukalenga walwa mpindyewu

Verse 2 (x2)
Utu swìkile Sàtânà yêye mupumbishi
Utu tumine Nnyumà Mwîmpè mufùki
Bwà disangisha dyèbè dikala dyà cijila
Mukalenga walwa mpindyewu

Verse 3 (x2)
Ditùku dyàdya pakaya Musapa mukùmà
Mwaka tutwadila mêyi nè mikandu
Bwà disangisha dyèbè dikala dyà cijila
Mukalenga walwa mpindyewu

Repeat Verse 2 twice

(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Mwena kùlù
(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Lwaku Taatù
(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Nnyumà Mwîmpè
(Mukalenga walwa mpindyewu eee)

(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Bantu bèèbà
(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Maweeja Nnangila
(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Tukulomba ee
(Mukalenga walwa mpindyewu)

(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Lwaku Taatù
(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Mwena kùlù
(Mukalenga walwa mpindyewu eee) Nnyumà Mwîmpè
(Mukalenga walwa mpindyewu)

(Mukalenga walwa mpindyewu weee) Nzambì mwena kùlù
(Mukalenga walwa mpindyewu weee) Tuwena mwena bantu
(Mukalenga walwa mpindyewu weee) Twetu bantu bèèbà
(Mukalenga walwa mpindyewu weee)

mutuashi2003

Translation

Mulopò: Seigneur / Lord

Maweja wêwa dîba katangidi cicika
Oh Dieu ! Tu es comme le soleil que l’on ne peut regarder
Oh Lord! You are like the sunlight we can’t look at

Lwaku tàngila dyà mwasa nsêsa
Viens et vois son rayonnement
Come and see his radiance

Twêtu bantu bèèbà
Nous t’appartenons
We belong to You

Tukulomba bwà ujikijike makenga etu
Nous T’en prions, abrège nos souffrances
We’re praying You to end our misery

Bwalu leelù cimpanda cyètù cyà kweyemana
Car, aujourd’hui, la nation chrétienne est notre point d’appui
Because today the christian nation is our support

Mbòmbò ne mbòmbò ya bantu mitula mimane
Des millions de gens accourent vers Toi
Millions of people run to You

Mukalenga udi sangisha neetù pàmwè
Seigneur unis-Toi à nous
Lord, be with us

Mukalenga walwa mpindyewu
Seigneur, viens maintenant
Lord, come now

Utu tumina Nnyumà Mwîmpè mufùki
Envoie-nous l’Esprit Saint Créateur
Send us the Holy Spirit

Utu swìkila Sàtânà yêye mumpushi
Enchaîne Satan puisqu’il nous entrave
Chain the Devil up since he is holding us down

Utu tumina Nnyumà Mwîmpè mufuki bwà disangisha dyèbè dikala dyà cijila
Envoie-nous l’Esprit Saint pour que Tes enfants respectent les interdits
Send us the Holy Spirit so that Your children will respect the commandments

Ditùku dyàdya pakaya Musapa mu mukuma
Le jour où Moïse se rendit à la montagne
The day when Moses went to the mountain

Mutu tukidila mêyi nè mikendu
Il nous rapporta tes commandements et tes lois
He brought us back your commandments and laws

Maweeja Nnangila tukulomba waku mpindyewu
Seigneur bien-aimé, nous T’en prions, viens maintenant.
Beloved Lord, we are praying You, come now

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s